Lia Gård er en del av retreatbevegelsen

 Det er en bevegelse av mennesker som ønsker å følge Jesus Kristus, og som søker en praksis for å leve og arbeide sammen med ham i sin hverdag. Vi erfarer at retreat er en hjelp til dette. Vi arbeider for å skape et rom der alle slags mennesker skal komme inn i et fellesskap med den treenige Gud. 

Retreat betyr å trekke seg tilbake fra hverdagen og i stillheten rette oppmerksomheten mot Jesus Kristus.

  • Stillheten er retreatens tydeligste kjennetegn og viktigste virkemiddel. Den åpner oss, og gir hjelp til å lytte til oss selv og til Gud. Det er altså ikke stillheten i seg selv vi søker. Vi søker Jesus og da kan stillheten være til stor hjelp. 

  • I stillheten blir vi oppmerksomme på det som melder seg som viktig fra vårt indre. 

  • I stillheten har vi rom for å komme med dette til Jesus og høre hva han har å si til oss. 

 

HVEM VI ER

Gjennom retreat aktualiserer vi og gjør tilgjengelig en gammel praksis der mennesker har trukket seg tilbake til øde steder for å søke Gud. Jesus trakk seg ofte tilbake til øde steder og ba der (Luk 5, 16). Han inviterte sine disipler med seg: «Kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene, og hvil litt» (Mark 6,31). Dette er en praksis fra profetene i Det gamle testamentet, som de første kristne førte videre. Ørkenfedrene og klosterbevegelsen gjorde tilbaketrekningen til en livsform. Klostrene har til alle tider tatt imot gjester som deler stillheten og bønnen for en tid. Vi viderefører denne tradisjonen og gjør den tilgjengelig for mennesker i dag.

Vi forener mennesker fra ulike menigheter og kirkesamfunn. Retreatbevegelsens grunnleggere hadde en frikirkelig bakgrunn. De hentet impulser fra ulike kristne tradisjoner, fra de ortodokse og den katolske kirke til kvekerne. Mennesker fra mange forskjellige kirkesamfunn utgjør bevegelsen i dag. Det er framfor alt personen Jesus Kristus som forener oss.

Vi er husfolket - et Kristussentrert fellesskap som ber og arbeider sammen. Vi er unge, gamle, enslige og gifte. En barnefamilie er også en viktig del av vi opplever Gud ønsker vi skal være. Vi lever et fellesskapsliv der den enkelte bidrar til det hele. Vi deler hverdag og fest.

 
Husfolket julen 2018

Husfolket julen 2018

Interessert i å bli husfolk? Les mer om Lia-livet her og ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale for å lære mer.


HVA VI GJØR

Vi står i kirkens tidebønnstradisjon. Tidebønnene gir stillheten retning mot Den treenige Gud og foren er oss med den verdensvide kirkes bønnerytme. Bibelen er vår felles økumeniske arv. Derfor bruker vi i stor grad bibelordet i tidebønnene.

Jesus-meditasjonen står sentralt. Vi lever oss inn i Bibelens Jesusfortellinger med alle sanser, som om vi selv var til stede. Vi betrakter Jesus, hans ord og handlinger. Vi ønsker å lære ham nærmere å kjenne, la våre liv og erfaringer møte ham og preges av ham.

Retreatdagen følger en bestemt rytme. Dagsrytmen veksler mellom måltider, tider for rekreasjon, undervisning, åndelig lesning og ulike former for bønn, i fellesskap og alene. Gjennom dette ønsker vi å ivareta hele mennesket. Den felles dagsrytmen skaper en ramme som gir hjelp til å være i stillheten.


HVA VI TROR OG ERFARER

Vårt grunnlag er troen på den treenige Gud, slik den er formulert i de felleskristne trosbekjennelsene. Gud er treenig. Gud er kjærlighet. Kjærligheten søker fellesskap, noen å elske. Gud skaper mennesket til å tas opp i det kjærlighetens fellesskap som er mellom Faderen, Sønnen og Ånden fra evighet av. Gud ser på hvert menneske med et kjærlig blikk og søker et levende fellesskap med alle. Vi kalles til å gi ham vårt gjensvar.

Vi tror at det er i personen Jesus Kristus vi klarest og tydeligst lærer Gud å kjenne. «I Jesus Kristus har Gud steget inn i tiden som et menneske. Gud har vist oss sitt ansikt i Jesus Kristus (Joh 1,18; 14,9) og ved hans død forsont oss med seg selv (2 Kor 5,18). I Bibelens evangeliefortellinger lærer vi ham å kjenne. Derfor står Jesus meditasjonen sentralt hos oss. 

Vennskap med Jesus. Jesus kaller alle mennesker til å følge ham. Det innebærer å være sammen med ham, lære ham å kjenne, ta etter ham, glede seg sammen med ham, lide sammen med ham, arbeide sammen med ham. Gjennom samværet med Jesus i stillheten kan retningen i vennskapet bli tydeligere. Vår tid trenger Kristusdisipler. 

Den oppstandne Jesus Kristus er til stede over alt og hos alle. I sitt jordeliv var Jesus begrenset i tid og rom. Denne begrensningen opphørte gjennom hans død, oppstandelse og himmelfart. Som den allestedsnærværende, bor Jesus i våre hjerter og omslutter oss. Kristusmystikken er sentral hos oss. Han er i oss. Vi er i ham.

Gud i alt. «Gud er ikke langt borte fra en eneste av oss ... Det er i ham vi lever, beveger oss og er til» (Apg 17). Gud er nærværende i det skapte. I alt kan Gud møte oss, i ordet og sakramentene, i naturen, kunsten, musikken og i våre erfaringer. I stillheten stiller vi oss inn på Guds nærvær og bruker alle våre sanser for å fornemme Guds tiltale.

Lia Gård er et økumenisk retreatsted.


HVA VI LEGGER VEKT PÅ

Gjestfrihet. Vi ønsker at gjestene skal oppleve Lia Gård som et fristed som kan romme dem med deres liv. Der kan de gå ut av hverdagens roller, kjenne seg sett og respektert som den de er og nærme seg Gud i sitt eget tempo.

Helhet. Vi verdsetter Guds skaperverk og erkjenner vår sammenheng med naturen. Vi legger til rette for å bruke kroppen og alle sanser og kreative evner i bønnen og i det åndelige livet. Vi søker integritet - å leve det vi lærer - og å respektere egne og andres grenser. Vi er miljøbevisste og legger vekt på gjenbruk og et nøkternt forbruk.

Det vakre, enkle og naturlige. Lia Gård er plassert i vakre omgivelser for å hjelpe oss å erfare Guds skjønnhet og hans tale gjennom naturen. Gud kan tale til oss både gjennom naturens storslåtthet og i de små detaljene. Vi ønsker at både innredning, utsmykning og all praktisk tilrettelegging er preget av det vakre, enkle og naturlige, det som har ekthet og kvalitet. Vi verdsetter det skjønne og tror at Gud gir seg til kjenne i det vakre.

*Denne teksten er nært knyttet opp til virksomhetsbeskrivelsen til Sandomstiftelen «Røtter og identitet». 


PILGRIMSLEDE

På Lia Gård har pilegrimstanken vært sterk og levende i mange år, og arbeidet med vandringer og tilrettelegging av pilegrimsleden har pågått jevnt og trutt ved siden av det daglige retreatarbeidet.

Lia Gård har blitt et senter for pilegrimsarbeidet i Østerdalen, og langs østerdalsledene, uten offentlig status og økonomisk støtte. Et godt og fruktbart samarbeid med lokale frivillige og de nære kommuner - spesielt vår egen kommune Rendalen - gjør at dette engasjementet fortsetter. Uten offentlige bevilgninger vil imidlertid de tilgjengelige ressursene være sterkt begrenset - og begrensende.

Lia Gård har arrangert pilegrimsvandringer siden 1999, blant annet 4-dagers vandringer til olsok-spelet i Tylldalen, pilegrimsuker med vandringer til de mange kapellene rundt Lia Gård og langs pilegrimsledene, og dagsturer for skoleklasser, konfirmanter og andre grupper. Noe av dette har vært samarbeidsprosjekter.

Ta Rørosbanen fra Oslo S til Rena og vandre nordover. Eller ta Trysilekspressen fra Oslo S til Innbygda i Trysil og vandre nordover derfra. Østerdalsledene møtes ved Pilegrimsteinen i Rendalen og går som en led nordover til Trondheim.

Østerdalsledene går i åpent skogsterreng, i fjell og små bygdesamfunn, krysser Forollhogna naturpark og ender i Trøndelags åpne landskap. Østerdalsledene egner seg utmerket for enkeltpersoner og smågrupper opptil 6 – 7 personer med enkel og rimelig overnatting og grei tilgang til mat.

Nyttige nettsteder:

  • Nasjonalt Pilegrimssenters nettside pilegrimsleden.no har informasjon om ulike pilegrimsleder og har kart og planleggingsverktøy som kan brukes på vandringen

  • Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har arbeidet siden 1996 for å revitalisere pilegrimsveiene i Norge og drive opplysningsarbeide om "pilegrimstanken". Les mer på deres hjemmeside pilegrim.no

  • Rendalens idrettslags turgruppe arrangerer jevnlig turer i området.

Sjekk pilegrimsleden.no eller ta kontakt med oss for informasjon og vandringshjelp.